Türkçe English Francia Deuschland italian Spanish Chinese Russian Japan Greek Norge Bulgaria | Ekim 23 2017 07:08:02 |
Yayınlar

 

1. Uluslararası Çalışmalar

1.1. Ali ALAGÖZ, A. Oktay DÜNDAR ve Muhammet BEZİRCİ, “ Determining the Product Mix that Maximizes Profitability: A Sample Model Belonging to Flour Mill”, International Business Management, 6: Medwell Journals, 2012, 433-439

1.2. Muhammet Bezirci, Ali Alagöz, “Tax Amendments Aimed at Economy During Financial Crisis Periods: Research From 2001 Crisis Period to Current Day” Journal of US- China Public Administration, Serial Number 71, Volume 8, Number 8, August 2011, 906-915.

1.3. Serdar Öğe, Ali Alagöz, “ An Analysis of Path- Goal Model Leadership and Formation of Organizational Distance”, International Business Management 7 (4), Medwell Journals, 2013, 288 – 294

2. Uluslararası Bildiriler

2.1. Ali Alagöz ve Baki Yılmaz, “Tekdüzen Muhasebe Perspektifi İle Azerbaycan Muhasebe Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kommersiyalık Enstitüsü-Türk Dünyası İşletme Fakültesi-Sakarya Üniversitesi, Celalabat-Kırgizistan, Haziran-2005

2.2. Alagöz Ali, “ IFRS-3: İşletme Birleşmeleri Standardı Çerçevesinde Ters İktisap Uygulamaları”, V. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat-Kırgızistan, Haziran-2007.

2.3. Yunus CERAN, Ali ALAGÖZ, “Costıng Issue And Strategıcal Cost Management Applıcatıons In Small And Medıum Enterprıses (SMEs) , 7th Annual International Conference on Small and Medium Sized Enterprises: Management-Marketing-Economic Aspects, 2-5 Ağustos 2010, Atina.

2.4. Ali Alagöz, Metehan Ortakarpuz and M. Burak Ceran, “Dynamic Capabilities of Enterprises in Accounting Perspective and Evaluation of the Scope of Ias 38 Intangible Assets Standard”, Proceedings of Annual Paris Business and Social Science Research Conference Crowne Plaza Hotel, Republique, Paris, France, 4 - 5 July 2013 : ISBN: 978-1-922069-27-6

2.5. Yunus Ceran, Ali Alagöz and Metehan Ortakarpuz, “INCOTERMS® Costs in Internatıonal Marketıng and Theır Effects on Product Prıcıng”, Proceedings of 8th Annual London Business Research Conference Imperial College, London, UK, 8 - 9 July, 2013: ISBN: 978-1-922069-28-3

2.6. Leyla Alagöz, Ali Alagöz and M.Burak Ceran,”Interactıon of Marketıng Informatıon System and Accountıng Informatıon System in Competitive Advantage: MAIS Model Proposal, Proceedings of 8th Annual London Business Research Conference Imperial College, London, UK, 8 - 9 July, 2013 : ISBN: 978-1-922069-28-3

2.7. A. Oktay DÜNDAR, M. Akif ŞAHMAN, Muhammet BEZİRCİ, Ali ALAGÖZ, “Solution of Facility Layout Problem Through Discrete Particle Swarm Optimization Algorithm And an Application”, 25th European Conference on Operational Conference, 8-11 July 2012, Vilnius, Lithuania.

3. Ulusal Çalışmalar

3.1. Alagöz Ali, “İleri İmalat Ortamlarında Performans Değerlemesi”, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı : 1, Konya-1999.

3.2. Alagöz Ali, “İşletmelerde Faaliyet Planlama ve Kontrol Aracı Olarak Standart Maliyetler ve Fark Analizleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Sayı : 4 , Ocak – 2001.

3.3. Alagöz Ali, Yılmaz Baki, “Çevre Muhasebesi ve Çevresel Maliyetler”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl : 1, Sayı : 1-2, Nisan-Ekim 2001.

3.4. Alagöz Ali, Ay Mustafa, “ Muhasebe Denetiminde Benford Kanunu Temelli Dijital Analiz ”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 4, Ekim 2001.

3.5. Alagöz Ali, Zerenler Muammer ve Yılmaz Baki, “ Konya İlinde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Muhasebe-Finans Bilişim Sistemleri Kullanımının Örgütsel Verimliliğe Etkileri Üzerine Bir Araştırma ”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı : 12, Ekim 2006.

3.6. Alagöz Ali, Ceran Yunus, “ Stratejik Maliyet ve Kar Planlama Aracı Olarak Hedef Maliyet Yönetimi (Target Cost Management) “, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl : 2006, Sayı : 15, Konya-2006.

3.7. Alagöz Ali, “Bağımsız Denetim Olgusu ve Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Gerçekleştirilen Düzenlemeler”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl : 7, Emin Kayar Özel Sayısı, Aralık 2007.(227- 244)

3.8. Ceran Yunus, Alagöz Ali, “Lojistik Maliyet Yönetimi: Lojistik Maliyetler Ve Lojistik Maliyet Muhasebesi” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi Journal of Administrative Sciences, Cilt 5 Sayı 2, 2007. ( 137- 156)

3.9. Alagöz Ali, “Web Sitesi Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2007, Sayı: 18, Konya-2007. (11-24)

3.10. Alagöz Ali, Ceran Yunus, “Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları, Meslek Örgütünden Beklentileri İle Mesleki Vizyon Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Konya İli Uygulaması, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 14, Ekim 2007. (291-312)

3.11. Alagöz Ali, Özpeynirci Rabia, Bilgi Toplumunda Entelektüel Varlıklar Ve Raporlanması, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 2, Afyon, Aralık 2007, (167-184)

3.12. Alagöz Ali, TMS 11: İnşaat Sözleşmeleri Standardı Çerçevesinde İnşaat İşlerinde Sözleşme Maliyet Ve Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi,  Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları, Cilt: 2, Sayı: 1, 2009, ( 1- 39)

3.13. Alagöz Ali, Eren Tevfik, Satış ve Geri Kiralama İşleminin TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı ve Yürürlükteki Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi,  Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları, Cilt: 3, Sayı : 2, 2010, ( 27- 46)

3.14. Alagöz Ali, Akın Hale ve Eren Tevfik, Kobi’lerin Halka Açılmaya Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma, Dayanışma Dergisi, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları, Sayı : 111, 2011, ( 36 – 49)

3.15. Alagöz Ali, Ceran Yunus ve Akın Hale, TFRS 3 Kapsamında İşletme Birleşmeleri ve Satın Alma Yöntemi, Prof. Dr. Sabri Bektöre Anısına, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2211, İİBF Yayınları No: 217, 2011 ( 56- 94)

3.16. Alagöz Ali, Kutlu Melih, Parçacık Sürü Optimizasyonu Yaklaşımı İle Emtia Piyasasında Portföy Optimizasyonu,  Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 23, 2012, ( 35-49)

3.17. Alagöz Ali, Allahverdi Metin, Kurumsal Bilgi Güvenliği ve Muhasebe Bilgi Sistemi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları, Cilt :4, Sayı: 3, 2011, ( 47- 64)

3.18. Alagöz Ali, Öğe Serdar, Koçyiğit Nezahat, Muhasebe Bilgi Sistemi ve Karar Destek Sistemleri İlişkisinin Yönetsel Karar Alma Faaliyetlerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı : 30, Yıl: 2013, (27-40)

3.19. Alagöz Ali, Öğe Serdar, Ortakarpuz Metehan, Bir Kurumsal Zeka Teknolojisi Olarak Veri Madenciliği İle Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dr. Mehmet Yıldız Özel Sayısı, Yıl: 2014, (1-21)

3.20. Alagöz Ali, İrdiren Duygu, Maliyet Muhasebesi Bakış Açısı İle İşletmelerde Çevre Maliyetleri ve Yönetimi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı : 26, Yıl: 13,  Ekim 2013, ( 424 – 449)

3.21. Alagöz Ali, Sümerli Sevgi, Altay Topcu Betül, Geri Gelen Eşyanın Gümrük Vergileri, KDV ve ÖTV Karşısındaki Durumu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları, Cilt: 6, Sayı: 2, 2013, ( 23- 36)

3.22. Alagöz Ali, Antepli Ali, Canlı Varlıklar Değer Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları Cilt: 6, Sayı: 3, 2013, (107-124)

4. Ulusal Bildiriler

4.1. Ali Alagöz, Parlakkaya Raif, “ İnternette Finansal Raporlamaya İlişkin Denetim Sorunları” XXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi İ.İ. B.F., Belek- 2003

4.2. Ali Alagöz, Baki Yılmaz ve Ender Güler, “ Çağdaş Bir Performans Ölçütü Olarak Ekonomik Katma Değer”, IV. Ulusal  Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 08-10 Ekim 2004.

4.3. Ali Alagöz, Baki Yılmaz ve Mustafa Ay,  “Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesinde Hedef Maliyetleme Yönteminin Rolü ve Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul  Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Kasım-2005.

4.4. Ali Alagöz, Baki Yılmaz ve Ender Güler,  “Muhasebe Uygulamalarında Meslek Etiği Anlayışı ve Bir Uygulama”, II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi , ODTÜ Felsefe Bölümü, Ankara, 18-20 Ekim 2006

4.5. Ali Alagöz, Muhammed Bezirci, “ Türkiye Finansal Kriz Dönemlerinde Ekonomik Amaçlı Yapılan Vergisel Düzenlemeler: 2001 Krizinden Günümüze Bir Araştırma, Turgut Ozal Internatıonal Conference On Economıcs And Polıtıcs - I “Global Crıses And Economıc Governance” 15-16 Aprıl 2010, Malatya.

4.6. Ali ALAGÖZ, Muhammed BEZİRCİ, Abdullah Oktay DÜNDAR, “Üretim İşletmelerinde Kaynak Kısıtları Altında Maksimum Karı Sağlayacak Mamul Karmasının Doğrusal Programlama Kullanılarak Belirlenmesine Ait Bir Model Örneği”, 9. Ulusal Girişimcilik Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF , 6 - 8 Mayıs 2010, Zonguldak.

5. Ulusal Kitaplar

5.1. Kitap yazarlığı

5.2. Atabey N.Ata, Parlakkaya Raif, Alagöz Ali, Kurşunel Fahri ,Ticaret ve Muhasebe Belgeleri- Ön Muhasebe, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara- Ekim 2001

5.3. Atabey N.Ata, Alagöz Ali, Parlakkaya Raif, Genel Muhasebe– Dönemsonu İşlemleri, Dizgi Ofset,  Konya 2006.

5.4. Alagöz Ali, Türkiye’de Muhasebeye Yön Veren Hukuki Düzenlemeler Çerçevesinde İnşaat Sözleşmeleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Ocak 2008.

5.5. Parlakkaya Raif, Ceran Yunus, Alagöz Ali ve Hatipoğlu Ayşegül, Şirketlerde Muhasebe, Konya, 2011.

5.6. Kitap bölüm yazarlığı

5.7. Alagöz Ali, “TFRS-3: İşletme Birleşmeleri”, UFRS/ UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Editörler : Sağlam Necdet, Şengel Salim ve Öztürk Bünyamin, Maliye ve Hukuk Yayınları, İstanbul- 2007. (1205-1264)

5.8. Alagöz Ali, “Türkiye’de Muhasebe Denetiminin Gelişimi”, Editörler : Selimoğlu Kardeş Seval, Uzay Şaban, Gazi Kitabevi, Ankara-Şubat 2008 (31-64)

5.9. Alagöz Ali, “İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Önemi ve Denetim Komiteleri İle İç Denetim Birimi İlişkisinin Hata ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü”, Editörler: Doğan Zeki, İnal Mehmet Emin, Tablet Yayınları, Konya, Şubat 2008. ( 95-126)

5.10. Alagöz Ali, “ İş Kurma ve Büyütme”, Proje Analizi ve Değerlendirme, Editörler: Necdet Sağlam, Adnan Sevim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir- 2012. ( 71 – 89 )

5.11. Alagöz Ali, “ Şirket Birleşmeleri ”, Şirketler Muhasebesi, Editör: Necdet Sağlam, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2887, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1844, Eskişehir- 2012. ( 196 – 217 )

5.12. Alagöz Ali, “ Muhasebe Bilgi Sisteminde Veri Akış Diyagramı”, Muhasebede Bilgi Yönetimi, Editör: Necdet Sağlam, , Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2967, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1922, Eskişehir- 2012. ( 35 – 49 )

5.13. Alagöz Ali, “Veri Tabanları”, Muhasebede Bilgi Yönetimi, Editör: Necdet Sağlam, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2967, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1922, Eskişehir- 2012. (94 – 117)

5.14. Alagöz Ali, “Sistem Geliştirme”, Muhasebede Bilgi Yönetimi, Editör: Necdet Sağlam, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2967, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1922, Eskişehir- 2012. ( 138 – 159)

| Ana Sayfa |
558,295 Tekil Ziyaretçi